Новини

<< Всички новини

[11.03.2021]

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № РД-01-396 от 10.03.2021 г., директорът на Регионална здравна инспекция-Благоевград въвежда следните временни допълнителни противоепидечни мерки на територията на област Благоевград, считано от 11.03.2021 г. до 24.03.2021 г., както следва:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за ученици от 5 /пети/ до 12 /дванадесети/ клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на област Благоевград. Обучението да се извършва в електронна среда от разстояние.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

4. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища с изключение на държавни изпити, практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти.

5. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия в това число - кина, театри, музей, галерии, сценични прояви, концерти,

занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и др.

6. Ограничава се организирането и провеждането на масови мероприятия на открито и закрито /концерти, изложения, събори, празници, панаири и други/.

7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 10 /десет/ човека.

8. Преустановяват се всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на открито и закрито.

9. Преустановяват посещенията във фитнес центрове и залите за групови занимания.

10. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеки, дрогерии, оптики, зоомагазини, банки, застрахователи, доставчици на платежни услуги, офиси на телекомуникационни оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

11. Преустановява се работата след 22:00 часа на всички заведения за хранене и развлечения, и питейни заведения на територията на област Благоевград.

12. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в заведения за хранене и развлечения.

13. Всички заведения за хранене и развлечения /ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и снек барове/ осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

14. Носенето на маски на закрити обществени места, в това число транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, манастири, храмове и други, е задължително.

15. Собствениците на търговски комплекси и големите търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки задължително осигуряват: пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м, недопускане на клиенти на територията на обекта без защитна маска за лице и учестена дезинфекция.

16. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

17. Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни и хосписите. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

18. Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните, фермерските пазари и тържища, чрез:

а/ Разширяване площта на пазарите/тържища и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;

б/ Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение, с цел предотвратяване смесването на потоци в рамките на пазара/тържището;

в/Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;

г/ Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;

д/ Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;

е/ Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;

ж/ Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

 

Изтеглете заповедта : Тук

<< Всички новини | << АРХИВ