Новини

<< Всички новини

[04.03.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Албен Цанков Муратов и всички заинтересовани лица, че на 24.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Анелия Муратова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-50/24.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІХ /девети/ с планоснимачен №580 /петстотин и осемдесет/  кв. 33 (тридесет и три), по утвърдения със Заповед №9/1999 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 800 /осемстотин/ кв. м, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв. м, масивна сграда-гараж със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв. м. и стопанска постройкка-плевня със застроена площ от 32 /тридесет и два/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ