Новини

<< Всички новини

[26.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Саид Алил Саид и всички заинтересовани лица, че на 26.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Абиб Саид и Сабиятка Саид чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-53/26.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ /шести/ с планоснимачен №177 /сто седемдесет и седем/  кв. 16 /шестнадесети/, по утвърдения със Заповед №509/1968 г. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 756 /седемстотин петдесет и шест/ кв. м, ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв. м, гараж със застроена площ от 27 /двадесет и седем/ кв. м. и стопанска постройкка-плевня със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ