Новини

<< Всички новини

[23.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Осман Ибраимов Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 23.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Тюркиян Ходжова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-45/23.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

                 1/5 /една пета/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 20331.27.24 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка двадесет и седем точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Реката“, с площ на имота 1680 / хиляда шестстотин и осемдесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 027024.

 

                 1/3 /една трета/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 20331.44.23 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и четири точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кармозика“, с площ на имота 2359 / две хиляди триста петдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 044023.

 

                 1/5 /една пета/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 20331.19.63 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка деветнадесет точка шестдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Жерутека“, с площ на имота 2424 / две хиляди четиристотин двадесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 019063.

 

                 1/5 /една пета/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 20331.49.19 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и девет точка деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Големия блок“, с площ на имота 3038 / три хиляди тридесет и осем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 049019.

 

                 1/5 /една пета/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 20331.47.3 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и седем точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Големия блок“, с площ на имота 2182 / две хиляди сто осемдесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 047003.

 

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ