Новини

<< Всички новини

[24.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Алил Мехмедов Мельов и всички заинтересовани лица, че на 24.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Мехмед Мельов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-49/24.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Гараж със застроена площ от 18 кв. м, построен в урегулиран поземлен имот /парцел/ ІХ /девети/, планоснимачен №356, кв. 26 (двадесет и шест), по утвърдения със Заповед №490/1969 г. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 665 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ