Новини

<< Всички новини

[24.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоян Василев Сендрев и всички заинтересовани лица, че на 24.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Йорданка Донкова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-48/24.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/6 /една шеста/ идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ Х /десети/ с планоснимачен №145 /сто четиридесет и пет/  кв. 38 (тридесет и осем), по утвърдения със Заповед №2/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 1040 /хиляда и четиридесет/ кв. м, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 75 /седемдесет и пет/ кв. м, масивна сграда със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв. м. и навес със застроена площ от 52 /петдесет и два/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ