Новини

<< Всички новини

[03.02.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Джамал Асанов Баделски, Галип Джамал Баделски и всички заинтересовани лица, че на 03.02.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Радостин Баделски и Сузана Баделска чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-23/03.02.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

                 Поземлен имот  с идентификатор 22616.15.42 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка петнадесет точка четиридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Дермеиво“, с площ на имота 2932 / две хиляди деветстотин тридесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива.    Номер по предходен план 015042.

                

Поземлен имот  с идентификатор 40138.18.119 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка осемнадесет точка сто и деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1662/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Дермеиво“, с площ на имота 2897 / две хиляди осемстотин деветдесет и седем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 018119.

          

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ