Новини

<< Всички новини

[16.12.2020]

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, ОБЩИНА ГЪРМЕН И ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

ОБЩИНА БЕЛИЦА  КАТО БЕНИФИЦИЕН ПО ПРОЕКТА  ПАРТНЬОРИ СА  ОБЩИНИТЕ ГЪРМЕН И  ХАДЖИДИМОВО УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В БЕЛИЦА”

 

Община Белица като водеща организация  по проекта а партньори са  общините  Хаджидимово и Гърмен  успешно реализираха  проект:  ” BG05M90P001-2.040- Домашни грижи за достоен живот“ , финансиран по процедура BG05M90P001-2.040, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2” по ОП РЧР 2014-2020., в качеството си на Бенефициент по Проекта.

В изпълнение на дейностите по проекта, в периода от 08.07.2019 г. до 16.12.2020 г. бяха обхванати 75  лица от общините Белица, Хаджидимово и Гърмен . Те получаваха безплатно здравни и социални услуги, в зависимост от техните потребности. Това са: хора над 65 г. (навършили 66 г.) с ограничения или невъзможност за самообслужване; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи, лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства; самотно живеещи тежко болни лица.

Услугите се предоставят от специално наети по проекта домашни помощници, медицински сестри, психолог и рехабилитатор. За качественото изпълнение на дейностите е  закупен един  автомобил. Общата стойност на проекта е 219 308.00лева. От тях 186 411. 80лв. европейско и 32 896,20лв. национално съфинансиране.

Предоставянето на патронажна грижа в общините Белица, Хаджидимово и Гърмен ще продължи шест месеца , като резултат от сключеното допълнително споразумение между кмета на община Белица и Министерството на труда и социалната политика по Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4",  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-00127 за реализация на  проект " Домашни грижи за достоен живот" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

 


 

<< Всички новини | << АРХИВ