Новини

<< Всички новини

[29.01.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се насл. на Джемал Ибраимов Бинджев и всички заинтересовани лица, че на 29.01.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Джамал Бинджевчрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-19/29.01.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с планоснимачен №1024 /хиляда двадесет и четири/,  кв. 20 (двадесети), по утвърдения със Заповед №237/2001 г, и Заповед №603/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 479 / четиристотин седемдесет и девет/ кв. м, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 112 /сто и дванадесет/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ