Новини

<< Всички новини

[25.01.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юмер Хамидов Исов и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Юмер Иса и Нукет Исова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-16/25.01.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с планоснимачен №353 /триста петдесет и три/,  кв. 30 (тридесет), по утвърдения със Заповед №14/1991 г, и Заповед №848/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 1106 / хиляда сто и шест/ кв. м, от която площ 639 кв. м попадат в нереализирана улица.

 

Поземлен имот с планоснимачен №352 /триста петдесет и две/,  кв. 30 (тридесет), по утвърдения със Заповед №14/1991 г, и Заповед №848/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 2033 / две хиляди тридесет и три/ кв. м, от която площ 468 кв. м попадат в нереализирана улица.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ