Новини

<< Всички новини

[21.01.2021]

СЪОБЩЕНИЕ

Община Гърмен стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Гърмен в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, че от 21.01.2021 г. Стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“

  Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните лица:

  • Лица в надтрудоспобна възраст (над 65 години) в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите се изискват:

  • Заявление-декларация / по образец/;
  • Документ за самоличност /за справка/;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др;

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа.

Заявленията се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 в Деловодството на Общинска администрация Гърмен.

Документи за личен асистент:

- Декларация 1

- Декларация 2

- Заявление

- Автобиография

Документи за потребител:

- Декларация

- Заявление

<< Всички новини | << АРХИВ