Новини

<< Всички новини

[14.01.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 14.01.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Костадин Марков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-12/14.01.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

358/1270 /триста петдесет и осем от хиляда двеста и седемдесет/ идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/ с планоснимачен №104 /сто и четири/,  кв. 8 (осми), по утвърдения със Заповед № 16690/1933 г, регулационен и кадастрален план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 1270 / хиляда двеста и седемдесет / кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ