Новини

<< Всички новини

[17.12.2020]

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ,

   На 14.12.2020 г. Кметът на Община Гърмен подписа допълнително споразумение към изпълняващ договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0127, на проект "Домашни грижи за достоен живот" по процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Община Белица е водеща организация по проекта, а партньори са Община Гърмен и Община Хаджидимово. За сключване на допълнителни споразумения с общините е създадена процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“.

Целта е удължаване предоставянето на патронажна грижа на лицата от целевите групи с допълнителен период от 6 месеца, с което ще се отговори на нуждите на населението от предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се продължава процеса на грижа за хората с увреждания и възрастните хора, както и изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

Основната цел, която си поставят трите общини Белица, Гърмен и Хаджидимово, е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общините. Разработеният проект за патронажни грижи цели осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, като се изгради и съответен материален и кадрови капацитет за предоставянето им. С това общините - бенефициенти на безвъзмездната помощ, отговарят на нуждите на местната общност и осигуряват реализация на мерките в Плана за действие за периода 2018-2021 г., за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС №28/19.01.2018г.

Специфична цел на проекта е създаване на устойчив модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги в техните домове.

Проектът, с продължителност 6 месеца, стартира от 17.12.2020г. и ще реализира следните дейности:

Предоставяне на почасови мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в Общините Белица, Гърмен и Хаджидимово ;

Обучение и супервизия на персонала;

Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране на потребителите и техните семейства;

Бюджета на проекта за община Гърмен /партньор 2 е  стойност 29 665.44 лева.

 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-00127 за реализация на  проект "Домашни грижи за достоен живот" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“,  е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

<< Всички новини | << АРХИВ