Новини

<< Всички новини

[08.01.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Алим Чолаков и всички заинтересовани лица, че на 08.01.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ибраим Чолаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-6/08.01.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/8 /една осма/ идеална част от поземлен имот  с планоснимачен №18 /осемнадесет/,  кв. 12 (дванадесет), по утвърдения със Заповед № 15/1990 г, регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 250 /двеста и петдесет/ кв. м, който ведно с имот пл. № 21 участват в образуването на УПИ ХV, от кв. 12 с площ за целия парцел от 475 кв. м, ведно с 1/8 /една осма/ идеална част от построената в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв. м.  

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ