Новини

<< Всички новини

[12.01.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Атанасов Денизов и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Феим Дряновски чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-10/12.01.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.44.2 /петдесет и четири хиляди сто осемдесет и четири точка четиридесет и четири точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „Калия“, с площ на имота 2720 / две хиляди седемстотин и двадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 044002.

 

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.14.73 /петдесет и четири хиляди сто осемдесет и четири точка четиринадесет точка седемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „Марски ливади“, с площ на имота 4748 / четири хиляди седемстотин четиридесет и осем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 014073.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ