Новини

<< Всички новини

[11.01.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хатиш Мустафова Кехайова и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Катя Кемалова и Карамфил Кемалов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-7/11.01.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 77222.4.21 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четири точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Арапка“, с площ на имота 1420 / хиляда четиристотин и двадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 004021.

 

Поземлен имот  с идентификатор 77222.6.26 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шест точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кавак дере“, с площ на имота 760 / седемстотин и шестдесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 006026.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.25.35 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и пет точка тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кюприджик дере“, с площ на имота 1902 / хиляда деветстотин и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 025035.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.59.13 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петдесет и девет точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Ортайол 1“, с площ на имота 1615 / хиляда шестстотин и петнадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 059013.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.95.5 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка деветдесет и пет точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Ендек оваси“, с площ на имота 949 / деветстотин четиридесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 095005.

Поземлен имот  с идентификатор 24267.99.12 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка деветдесет и девет точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Ендек оваси“, с площ на имота 1142 / хиляда сто четиридесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 099012.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.100.20 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Съртлар“, с площ на имота 951 / деветстотин петдесет и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 100020.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.121.31 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и едно точка тридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Орта йол 3“, с площ на имота 1900 / хиляда и  деветстотин / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 121031.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.122.16 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и две точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Орта йол 4“, с площ на имота 953 / деветстотин петдесет и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 122016.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.130.6 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и тридесет точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Тартаница“, с площ на имота 950 / деветстотин и петдесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 130006.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.133.3 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и три точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кавак дере“, с площ на имота 949 / деветстотин четиридесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 133003.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.3.23 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка три точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Баир арди“, с площ на имота 2730 / две хиляди седемстотин и тридесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 003023.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.18.7 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемнадесет точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Баир арди“, с площ на имота 1166 / хиляда сто шестдесет и шест/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 018007.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.62.43 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и две точка четиридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Пашолар на пътя“, с площ на имота 649 / шестстотин четиридесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 062043.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.77.29 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и седем точка двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кури чаир“, с площ на имота 800 / осемстотин/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 077029.

 

Поземлен имот  с идентификатор 24267.61.9 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и едно точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кайнардже“, с площ на имота 1002 / хиляда и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 061009.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ