Новини

<< Всички новини

[15.12.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  ПК „Чала“ и всички заинтересовани лица, че на 15.12.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Мустафа Люманков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-245/15.12.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Двуетажна масивна сграда със застроена площ 220 /двеста и двадесет/ кв. м, построена в урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пет/, с пл. №160 /сто и шестдесет/, кв. 20 /двадесети/, по утвърдения със Заповед № 237/2001 г.  регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ на имота 525 /петстотин двадесет и пет/ кв. м.

 

Двуетажна масивна сграда със застроена площ 200 /двеста / кв. м, като първи етаж се състои от два самостоятелни магазина, а втори етаж – Кафе Бар, построена в урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/, с пл. №335 /триста тридесет и пет/, кв. 33 /тридесет и три/, по утвърдения със Заповед № 237/2001 г.  регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ на имота 320 /триста и двадесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ