Новини

<< Всички новини

[06.01.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Елена Дрянкова и всички заинтересовани лица, че на 06.01.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Катерина Божикова, Елка Божикова, Ани Василева, Ангел Божиков, Валентин Божиков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-4/06.01.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/ с планоснимачен №73 /седемдесет и три/,  кв. 12 (дванадесети), по утвърдения със Заповед № 9/1999 г, регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 655 /шестстотин петдесет и пет/ кв. м,  ведно с построените в имота паянтова жилищна сграда със застроена площ от 87 /осемдесет и седем/ кв. м. и паянтова сграда със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ