Новини

<< Всички новини

[04.01.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.01.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Рамизе Кунева и Джемал Кунев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-1/04.01.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 72 /седемдесет и два/ кв. м, построена в урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/ с планоснимачен №628 /шестстотин двадесет и осем/,  кв. 2 (втори), по утвърдения със Заповед № 237/2001 г, и Заповед №410/2010 г. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 400 /четиристотин/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ