Новини

<< Всички новини

[18.12.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Ибраим Алиев Джалев и всички заинтересовани лица, че на 18.12.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ибраим Скендеров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-246/18.12.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/3 /една трета/ идеална част от поземлен имот, с пл. №526 /петстотин двадесет и шест/, кв. 11 /единадесети/, по утвърдения със Заповед № 15/1990 г. и Заповед №330/2015 г.  регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 1286 /хиляда двеста осемдесет и шест/ кв. м, който участва в образуването на: УПИ VІ с площ от 701кв. м, УПИ VІІ с площ от 445 кв. м, УПИ VІІІ с площ от 7 кв. м, УПИ ХVІ с площ от 8 кв. м, УПИ ХVІІ с площ от 125 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ