Новини

<< Всички новини

[11.12.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 5

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Хасим Насуфов Джамбазов и всички заинтересовани лица, че на 11.12.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Джевдет Джамбазов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-242/11.12.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Масивна сграда със застроена площ 52 /петдесет и два/ кв. м, построена в югоизточната част на урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/, с пл. №273 /двеста седемдесет и три/, кв. 18 /осемнадесет/, по утвърдения със Заповед № 14/1991 г.  регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с площ на имота 760 /седемстотин и шестдесет/ кв. м, ведно с правото на строеж, върху терена на който е построена сградата.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ