Новини

<< Всички новини

[21.12.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.12.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ракип Сюлейман чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-248/21.12.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/ с планоснимачен №78 /седемдесет и осем/,  кв. 28 (двадесет и осем), по утвърдения със Заповед № 14/1991 г, и Заповед №274/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 608 /шестстотин и осем/ кв. м. Имот с пл. №78, има площ от 718 /седемстотин и осемнадесет/ кв. м. и участва в образуването на УПИ ІІ с площ от 110 кв м. и УПИ І с площ от 608 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ