Новини

<< Всички новини

[11.12.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Илиев Киричев и всички заинтересовани лица, че на 11.12.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Иван Киричев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-240/11.12.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.1.53 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка едно точка петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Рога“, с площ на имота 1961 / хиляда деветстотин шестдесет и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 001053.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.3.61 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка три точка шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Студен чучур червенка“, с площ на имота 2503 / две хиляди петстотин и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя. Номер по предходен план 003061.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.6.44 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка шест точка четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Алиева дъбика“, с площ на имота 1001 / хиляда и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя. Номер по предходен план 006044.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.9.303 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка триста и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Арнаутката“, с площ на имота 516 / петстотин и шестнадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 009303.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.11.32 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка единадесет точка тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Канина“, с площ на имота 800 / осемстотин/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 011032.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.11.35 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка единадесет точка тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Канина“, с площ на имота 756 / седемстотин петдесет и шест/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 011035.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.11.64 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка единадесет точка шестдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Муртата“, с площ на имота 301 / триста и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 011064.

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХV /петнадесети/, пл. №54, кв. 7 /седми/, по утвърдения със Заповед № 10/1998 г.  регулационен и кадастрален план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 120 /сто и двадесет/ кв. м.

 

Поземлен имот с пл. №303 /триста и три/, кв. 15 /петнадесет/, по утвърдения със Заповед № 10/1998 г.  регулационен и кадастрален план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 115 /сто и петнадесет/ кв. м, който ведно с имот  пл. №182 /сто осемдесет и две/, участва в образуването на УПИ ХХVІІ /двадесет и седем/ от кв. 15.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ