Новини

<< Всички новини

[11.12.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Илиев Киричев и всички заинтересовани лица, че на 11.12.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Станой Методиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-238/11.12.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.2.15 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка две точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Синанковец“, с площ на имота 801 / осемстотин и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 002015.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.5.64 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка пет точка шестдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Усое“, с площ на имота 2167 / две хиляди сто шестдесет и седем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 005064.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.9.36 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка тридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Дрежна“, с площ на имота 1271 / хиляда двеста седемдесет и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 009036.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.9.107 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка сто и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Черешовица“, с площ на имота 699 / шестстотин деветдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 009107.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.9.129 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка сто двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Свети Никола“, с площ на имота 1625 / хиляда шестстотин двадесет и пет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 009129.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.10.166 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка десет точка сто шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Раяница“, с площ на имота 391 / триста деветдесет и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 010166.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.11.36 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка единадесет точка тридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Канина“, с площ на имота 902 / деветстотин и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 011036.

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІ /дванадесет/, пл. №164, кв. 15 /петнадесети/, по утвърдения със Заповед № 10/1998 г.  регулационен и кадастрален план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 190 /сто и деветдесет/ кв. м.

 

Поземлен имот с пл. №329 /триста двадесет и девет/, кв. 15 /петнадесет/, по утвърдения със Заповед № 10/1998 г.  регулационен и кадастрален план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 50 /петдесет/ кв. м, който участва в образуването на УПИ ХХХІ /тридесет и първи/ от кв. 15 с площ от 22 кв. м. и в образуването на улица /нереализирана/ с площ от 28 кв. м.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ