Новини

<< Всички новини

[11.12.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Илиев Киричев и всички заинтересовани лица, че на 11.12.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Станой Методиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-238/11.12.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.2.15 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка две точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Синанковец“, с площ на имота 801 / осемстотин и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 002015.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.5.64 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка пет точка шестдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Усое“, с площ на имота 2167 / две хиляди сто шестдесет и седем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 005064.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.9.36 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка тридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Дрежна“, с площ на имота 1271 / хиляда двеста седемдесет и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 009036.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.9.107 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка сто и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Черешовица“, с площ на имота 699 / шестстотин деветдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 009107.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.9.129 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка сто двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Свети Никола“, с площ на имота 1625 / хиляда шестстотин двадесет и пет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 009129.

 

<< Всички новини | << АРХИВ