Новини

<< Всички новини

[11.12.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Илиев Киричев и всички заинтересовани лица, че на 11.12.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Иван Киричев, Станой Методиев, Атанас Калофин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-241/11.12.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.7.8 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка седем точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Свети Илия“, с площ на имота 1912 / хиляда деветстотин и дванадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 007008.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.8.25 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка осем точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кутела“, с площ на имота 3372 / три хиляди триста седемдесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 008025.

 

Поземлен имот  с идентификатор 43606.142.16 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка сто четиридесет и две точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Метливец“, с площ на имота 4100 / четири хиляди и сто/ кв. м. с трайно предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. Номер по предходен план 142016.

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ