Новини

<< Всички новини

[11.12.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 11.12.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Фикрет Фикретов Чачев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-243/11.12.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с планоснимачен № 297 /двеста деветдесет и седем/ от квартал 25 /двадесет и пети/ по одобрения със Заповеди № 1563/1935 г., № 1564/1935 г. и № 797/2020 г. на Кмета на община Гърмен кадастрален и регулационен план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 564 /петстотин шестдесет и четири/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ