Новини

<< Всички новини

[14.12.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 11.12.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Доан Джевдет Зия чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-244/14.12.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с планоснимачен № 494 /четиристотин деветдесет и четири/ от квартал 47 /четиридесет и седми/ по одобрения със Заповеди № 575/1973 г.и № 694/12.10.2020 г. на Кмета на община Гърмен кадастрален и регулационен план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 2 167 /две хиляди сто шестдесет и седем/ кв. м, който имот участва в образуването на:

- Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІ /единадесети/ с площ от 1700 /хиляда и седемстотин/ кв. м и

- Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІ /дванадесети с площ от 467 /четиристотин шестдесет и седем/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

<< Всички новини | << АРХИВ