Новини

<< Всички новини

[04.12.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Тефик Фазлиев Гадиров и всички заинтересовани лица, че на 04.12.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Амидея Бакиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-233/04.12.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с пл. №89 /осемдесет и девет/, кв. 19 /деветнадесети/, по утвърдения със Заповед № 15/1990 г.  регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 47 /четиридесет и седем/ кв. м, ведно с построената в имота паянтова жилищна сграда със застроена площ от 47 /четиридесет и седем/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ