Новини

<< Всички новини

[27.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Алим Чолаков, Фатма Муева и Фикра Ходжова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-230/27.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

7/8 идеални части от поземлен имот с пл. №18 /осемнадесет/, кв. 12 /дванадесети/, по утвърдения със Заповед № 15/1990 г.  регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 250 /двеста и петдесет/ кв. м, който имот пл. №18, ведно с имот пл. №21 участва в образуването на УПИ ХV, кв. 12, с площ за целия парцел 475 кв. м, ведно с 7/8 идеални части от двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.     

<< Всички новини | << АРХИВ