Новини

<< Всички новини

[24.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 24.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Мустафа Кутрев и Илвие Кутрева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-228/24.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Източната половина от двуетажна масивна жилищна сграда, обособена вертикално като самостоятелно жилище с отделен вход със застроена площ от 56 /петдесет и шест/ кв. м.  и двуетажна масивна сграда със застроена площ от 60 /шестдесет/, построени върху урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІІ /осми/, пл. №542, кв. 45 /четиридесет и пет/, по утвърдения със Заповед № 237/2001 г.  регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 900 /деветстотин/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                             

<< Всички новини | << АРХИВ