Новини

<< Всички новини

[23.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Чавдар Добрев и Бена Тинчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-224/23.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

По 1/3 идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/, пл. №373, кв. 23 /двадесет и трети/, по утвърдения със Заповед № 14/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 348 /триста четиридесет и осем/ кв. м, ведно с 1/3 идеална част от построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 108 /сто и осем/ кв. м.

По 1/3 идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/, пл. №373, кв. 23 /двадесет и трети/, по утвърдения със Заповед № 14/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 694 /шестстотин деветдесет и четири/ кв. м.

Имот пл. №373 /триста седемдесет и три/ от кв. 23 /двадесет и три/ по плана на с. Ковачевица има площ от 898 /осемстотин деветдесет и осем/ кв. м. и участва в образуването на УПИ І с площ от 342 /триста четиридесет и два/ кв. м, и в образуването на УПИ ІІ с площ от 550 /петстотин и петдесет/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ