Новини

<< Всички новини

[18.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Ахмед Ахмедов Михрин и всички заинтересовани лица, че на 18.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Ахмед Ибчо чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-221/18.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

            Селскостопанска сграда с идентификатор 62640.46.15.1 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка четиридесет и шест точка петнадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо сградата е одобрено със Заповед №18-7226/05.08.2020 г. на началника СГКК – Благоевград, с адрес на сградата с. Рибново, общ. Гърмен, със застроена площ 173 /сто седемдесет и три/ кв. м, брой етажи – 2 /два/ с предназначение – селскостопанска сграда. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 62640.46.15.1 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка четиридесет и шест точка петнадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Агупица“, с площ за целия имот 3617 / три хиляди шестстотин и седемнадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 046015.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ