Новини

<< Всички новини

[16.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 16.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Али Пендев и Кизма Пендева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-220/16.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІІ /тринадесети/, пл. №491, кв. 11 /единадесет/, по утвърдения със Заповед № 84/2009 г, регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 1230 /хиляда двеста и тридесет/ кв. м, ведно с построената в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв. м. построена на калкан и паянтова сграда със застроена площ 30 /тридесет / кв. м. построени в южната част на имота.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ