Новини

<< Всички новини

[12.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Тодоров Лазаров и всички заинтересовани лица, че на 12.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Димитър Лазаров, Николина Лазарова, Асен Лазаров и Мая Ракаджиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-216/12.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/ с планоснимачен №427 /четиристотин двадесет и седем/, кв. 30 /тридесет/, по утвърдения със Заповед № 9/1999 г, и Заповед №670/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 1149 /хиляда сто четиридесет и девет/ кв. м, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 /сто/ кв. м. и паянтова сграда със застроена площ от 40 кв. м.  

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ