Община Гърмен » Общински съвет » Нормативни документи

Проекти на нормативни актове

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

15.12.2016 Актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Гърмен за 2016 г.

21.02.2017 Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Гърмен 2017

14.03.2017 Общински план за младежта 2017 г.

19.04.2017 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги-2017

21.04.2017 Наредба за управление на общинските пътища-2017

28.04.2017 Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Гърмен.

28.04.2017 Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Гърмен.

15.05.2017 ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 2018 Г.

05.06.2017 Наредба за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Гърмен

05.07.2017 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Гърмен за 2017 г.

26.07.2017 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2017 г. към 26.07.2017

01.09.2017 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2017 г.

25.09.2017 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собсвеност в община Гърмен за 2017г.

28.09.2017 НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

01.12.2017 Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гърмен

01.02.2018 Докладна записка за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Гърмен

01.02.2018 Общински план за младежта 2018 г.

06.02.2018 Докладна записка за изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2015- 2019 година.

07.02.2018 Докладна записка относно промяна на наименованието на Комисияята по хуманитарни дейности, младежта, спорта и конфликт на интереси.

16.03.2018 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

08.05.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

15.06.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

30.06.2018 Изменeние на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2015-2019 година

09.07.2018 Правилник за дейността на Социално предприятие „Общинска пералня-Гърмен”.

31.08.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

03.09.2018 Наредба за управление на горските територии - собственост на община Гърмен

26.09.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

29.10.2018 Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интериси в Общински съвет - Гърмен

01.11.2018 Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен

12.11.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

05.12.2018 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гърмен

07.01.2019 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

15.01.2019 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2018-31.12.2018 г.

22.02.2019 Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен

27.02.2019 Проект на Програма за развитие на туризма на територията на община Гърмен 2019-2024 г.

21.03.2019 Проект на План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2020 г.

01.04.2019 Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

02.04.2019 Актуализиране на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

03.04.2019 Актуализиране на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

19.04.2019 Доклад към Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Гърмен

25.04.2019 Годишен отчет за изпълнение на дейностите от община Гърмен, заложени в регионалната програма за управление на отпадъците - РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за 2018 г.

13.05.2019 Актуализиране на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

13.05.2019 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Гърмен

14.06.2019 Актуализиране на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

30.08.2019 Актуализиране на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

19.11.2019 Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Гърмен върху общинската част от капитала на търговските дружества

15.12.2019 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуна територията на Община Гърмен.

20.12.2019 Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Никополис 2020" с. Гърмен

02.01.2020 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 г.

02.01.2020 Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 - 2023 г.

06.01.2020 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива до 2021 г.

10.01.2020 Общински годишен план за младежта за 2020 г.

26.02.2020 Актуализация на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година в община Гърмен.

24.03.2020 Oбщинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Гърмен 2020-2022 г.

24.03.2020 Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици 2020-2022 г. на община Гърмен

13.05.2020 Доклад към проект на Наредба за допълнение на наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

22.06.2020 Доклад към проект на Наредба за определянето обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Гърмен

15.07.2020 Актуализация на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година в община Гърмен

21.08.2020 Проект за допълнение и изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

26.08.2020 Актуализация на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година в община Гърмен

21.09.2020 Актуализация на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година в община Гърмен

09.10.2020 Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Гърмен.

09.10.2020 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на зелената система на територията на община Гърмен и доклад с мотиви към него.

21.10.2020 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година в община Гърмен

09.11.2020 Допълване на годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година в община Гърмен

08.01.2021 Проект на план за работа на Общински съвет - Гърмен за 2021 година

11.01.2021 Проект на общински годишен план за младежта 2021 г.

11.01.2021 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година

11.01.2021 Проект на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен

22.01.2021 Проект на етичен кодекс на Общински съвет - Гърмен

07.04.2021 Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.

09.04.2021 Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

14.06.2021 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. в община Гърмен.

15.06.2021 Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги

09.07.2021 Програма за Енергийна ефективност 2021 - 2027 г.

25.08.2021 Проект на "План за интегрирано развитие на Община Гърмен /ПИРО/ за периода 2021-2027 г."

12.10.2021 Допълване на годишната програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 година в община Гърмен..

12.11.2021 Проект на правилника за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

08-00-149 от 12.10.2016 Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните цени и услуги.

Публикувано на 13.10.2016

08-00-151 от 21.10.2016 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Гърмен за 2016 г.

горе