Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Документи към процедура

Информация за процедура 04-00-88

Възложител Община Гърмен
Описание Открита процедура за предоставяне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявление за подпомагане, последващо управление и отчитане на проектно предложение: „Реконструкция на улици в следните населените места на територията на Община Гърмен: с. Дебрен – участък от „О.Т. 180 – 181 – 187”, участък от „О.Т. 94-99-102-105” /510м/, участък от „О.Т. 147-154” /400 м./, участък от „О.Т. 13-19” /360м./; с. Долно Дряново – участък от „О.Т. 77-61-59” /160м./, участък от „О.Т. 22-88-36-54-138” /460м./, участък от „О.Т. 48-57” /80 м./; с. Гърмен – участък от „О.Т. 195-278”/480м./, участък от „О.Т 34-35” /150м./, участък от „О.Т 187-191” /370м./; с. Рибново – участък от „О.Т. 57-190-177-165” /470м./, участък от „О.Т. 23-25” /140 м./, участък от „О.Т. 21-29” /150 м./, участък от „О.Т. 18-29” /160 м./, участък от „О.Т. 159-181” /200м./; с.Огняново – участък от „О.Т. 90-38-7” /320 м./, участък от „О.Т. 38-28-27” /160м/ - до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020 г.”; проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на Общински пътища BLG1113 / III - 197, Гоце Делчев - Сатовча / - Крушево – Ореше”; и  BLG2118 / III - 197, Гоце Делчев - п.к. III - 1905 / - Гърмен” и проектно предложение „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на община Гърмен -  до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020 г.”
/Подписите се заличават на основание чл.2 от ЗЗЛД/
Дата на публикуване в профила на купувача 15.07.2016
Идентификационен номер на възложителя 04-00-88

 

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Обявление за възложена поръчка  30.11.2016 
2. Информация за производство по обжалване  22.08.2016 
3. Съобщение за спиране на процедурата  19.08.2016 
4. Решение  15.07.2016 
5. Документация  15.07.2016 
6. Обявление  15.07.2016 
7. Образци  15.07.2016