Четвъртък, 26 Мар 2015
ОБЩИНА ГЪРМЕН
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми жители на община Гърмен,

Стартира изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. чрез Агенцията за социално подпомагане.

Подаването на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти ще започне от 27.03.2015 г. Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни, т.е. крайният срок е 09.04.2015 г. Заявленията се приемат в община Гърмен, отдел „Програми на ЕС”, ет. 3, стая 15.

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ ! ПДФ Печат Е-мейл

ОБЩИНА ГЪРМЕН уведомява всички хотелиери и ресторантьори, че на основание чл.133, ал.2 от Закона за туризма (в сила от 26.03.2013 г., обн.ДВ бр.30 от 26 март 2013г.) срока на издадените удостоверения за определена категория на туристически обекти е 5 (пет) години. По този начин всички обекти трябва да подновят своята категория.

В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни разпоредби, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.

Подаването на документи е до 3 месеца преди изтичането на настоящата категория /при категоризиран обект на 01.06.2006 г. или 01.06.2007 г., документи се подават до 01.03.2015 г./

 

 
ПОКАНА ПДФ Печат Е-мейл

В Областна администрация Благоевград се получи информация от Министерство на икономиката за проведена среща между посланика на Република България в Токио г-н Георги Василев и пезидента на японската компания „Мейджи” АД г-н Кадзуо Кавамура, на която е постигнато съгласие компанията да започне проучване на възможности за инвестиции в България.

В периода 7-9 април 2015 г. е планирано посещение на Президента на компанията г-н Кадзуо Кавамура в България, по време на което ще бъдат обсъждани конкретни български проекти и предложения за инвестиции.

Сферите в които „Мейджи” АД оперира са:

-   Производство на здравословни храни и хранителни добавки;

-   Производство на детски храни;

-   Производство на сладкарски изделия;

-   Производство на шоколад и шоколадови изделия;

- Производство на фармацевтични продукти (генерични лекарства, лекарствени средства за ветеринарната медицина и химикали с употреба в земеделието).

В тази връзка и предвид възможноста за реализиране на инвестиции на територията на област Благоевград, информираме заинтерасованите страни, при наличие на интерес да представите конкретни предложения и проекти на адреса на Областна администрация Благоевград и по електронен път на: r.radeva@mee.government.bg и k.krumova@bl.government.bg

 
Стартира обучение на общински служители в община Гърмен ПДФ Печат Е-мейл

На 04.03.2015 г. (сряда) в Заседателната зала на общинска администрация село Гърмен стартира обучение по „Общуване на гръцки език” по проект „Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен“. Проекът е финансиран от ОП „Административен капацитет“ по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Обучението е във връзка с изпълнението на Дейност 3: „Провеждане на обучения за развитие на ключови компетенции”

Дейността се състои в провеждане на 7 обучения за развиване по ключови компетентности на 70 общинските служители от община Гърмен.

В обучението по „Общуване на гръцки език” ще се обучат 30 участника  в рамките на 15 дни, които ще получат сертификати.

Участниците в обучението ще имат възможност да получат знания за общуване на гръцки език, което ще подобри тяхната работа във връзка с изпълнението на проекти и трансгранични инициативи със съседна Република Гърция.

 
Кметът на община Гърмен, г-жа Минка Капитанова присъства на обучение по проект "Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии“ ПДФ Печат Е-мейл

На 22 и 23 януари 2015 година, в град Банско, г-жа Минка Капитанова – Кмет на община Гърмен, присъства на обучение за членовете на мрежата за социално предприемачество в Югозападна България. Обучението се осъществява по проект "Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии“, изпълняван от Сдружението на Югозападните общини и финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Целта на обучението е да се повиши капацитета на целевите групи за прилагане на практика на идеята за създаване на социално предприятие и да формира умения как да се представи на пазара по иновативен начин.

Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за въвеждане на инновативни модели за развитие на социалните предприятия. Специфичните цели на проекта са:

· да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозападна България;

· да се проучи опита и добрите практики на социално предприемачество в Европейския съюз и възможностите за прилагането им в България;

 

· да се разработи модел за валидиране и прилагане на иновативни маркетингови стратегии на социалните предприятия.

 
Home