Събота, 25 Юни 2016
ОБЩИНА ГЪРМЕН
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

 

На 27.06.2016 г. /09:00 - 12:00 ч./ Рибново Втора 7; Двадесет и втора 1, 10, 12, 14, 14а, 1а, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8; Двадесет И Пета 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Двадесет И Първа 1, 10, 12, 14, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Двадесет И Трета 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Двадесет И Четвърта 1, 2, 3, 5; Двадесета 5; Девета 1; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Десета 10, 12, 12a, 2, 4, 5, 6, 6а, 8; Неуточнен Адрес Поща, Центъра; Осемнадесета 1, 10, 11, 11а, 13, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Осма 11; Пета 1, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петнадесета 5; Първа 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33 А, 35, 35a, 37, 37a, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47a, 48, 48а, 49, 50, 50а, 52, 54, 58, 58a, 60, 62, 64; Седма 1, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Трета 17, 2, 4, 6, 9; Четвърта 12; Шеста 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 23 Юни 2016 05:40

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми колеги,

Уважаеми пчелари,

Уведомяваме Ви, че от 24.06.2016 г. до 01.07.2016 г. от Летище Гоце Делчев, ще се третират срещу комари следните землища както следва:

Землищата на Общините: Сатовча, Доспат (на юг от яз. Доспат), Хаджидимово, Гоце Делчев и Гърмен.

При условие, че настъпят неблагоприятни метеорологични условия, графика се измества напред във времето.

Областна дирекция „Земеделие” Благоевград

 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ: “СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ” ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020.

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 20.06.2016 Г. ДО 28.06.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО,  ОТ 8.00 ДО 16.30 Ч. В СТАЯ №15, ЕТАЖ 3

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛИ:

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДАВАТ ОТ КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛЯ - Изтеглете от ТУК!

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ - Изтеглете от ТУК!

3. КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА.

4. КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА, КОГАТО ДОКУМЕНТИТЕ НЕ СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО ОТ КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5. КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ДА РАЖДАНЕ (НА ДЕТЕ).

6. КОПИЕ НА ВАЛИДНО ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/ЕПИКРИЗА/.

7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО/ ПОПЕЧИТЕЛСТВО (АКО ЛИЦЕТО ИМА ТАКИВА).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДАВАТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОЕКТА:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТА ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ - Изтеглете от ТУК!

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ - Изтеглете от ТУК!

3. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪДИМОСТ И ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ - Изтеглете от ТУК!

4. КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА.

5. АВТОБИОГРАФИЯ - Изтеглете от ТУК!

6. КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.

7. КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ/СЕРТИФИКАТИ ЗА ЗАВЪРШЕНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО СХОДНИ ПРОГРАМИ/ПРОЕКТИ (АКО ЛИЦЕТО ПРИТЕЖАВА ТАКИВА).

8. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ МЕСТОРАБОТА (АКО КАНДИДАТЪТ РАБОТИ).

9. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ (АКО КАНДИДАТЪТ УЧИ).

10. ПЕНСИОННО РАЗПОРЕЖДАНЕ (САМО ЗА КАНДИДАТ, КОЙТО Е ПРИДОБИЛ ПРАВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ И Е В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

1. ДА СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

2. ДА СА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА.

3. ДА СА ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ.

4. ДА СА В ДОБРО ЗДРАВОСЛОВНО И ПСИХИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ.

5. ДА ПРИТЕЖАВАТ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

В ПРОЕКТА НЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЛИЦА, КОЙТО СА:

1. ЛИЦА В МАЙЧИНСТВО.

2. НЕПЪЛНОЛЕТНИ ГРАЖДАНИ.

3. ПЕНСИОНЕРИ.

4. БЕЗ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

5. ПОСТАВЕНИ ПОД ЧАСТИЧНО ИЛИ ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ.

6. ОСЪЖДАНИ ЛИЦА

 
АПЕЛ ЗА ПОМОЩ ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми съграждани,

На 05.06.2016 г., около 14.00 часа,  пожар изпепели почти напълно къщата на Рефат Исуфов Беев от с. Осиково.

Нека в този тежък момент да помогнем на пострадалото му семейство.

Банковата  сметка за оказване на помощ:

Рефат Исуфов Беев  - IBAN: BG40STSA93000023612468

Предварително благодаря на всички, които ще се отзоват и ще подкрепят пострадалото семейство.

С уважение,

МИНКА КАПИТАНОВА

 

Кмет на община Гърмен

 
НА ВНИМАНИТЕО НА КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕДРИ И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Общинска ветеринарна служба с. Гърмен, уведомява всички собственици на едри преживни животни на територията на общината, че във връзка с констатирани огнища на болестта „заразен нодуларен дерматит“ в областите Пловдив, Стара Загора и Хасково в Р България, на територията на област Благоевград  са предприети следните противоепизоотични мерки:

· Забранява се търговията и движението на едри преживни животни на територията на област Благоевград, с изключени на тези предназначени за незабавно клане до месодобивно предприятие. Предвижването се извършва след писмено уведомление и получено разрешение от ЦУ на БАБХ;

· Забранява се провеждане на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на област Благоевград;

· Стопаните на по-големи ферми, за едри преживни животни, да засилят спазването на мерките за биосигурност във фермите, като ограничат максимално достъпа на външни лица до техните обекти. Да предприемат незабавно мерки за дезинфекция и дезинсекция на помещенията за отглеждане на животни, дворовете на животновъдните обекти, торищата и самите животни. Инструкция за дезинсекция може да намерите при официалния ветеринарен лекар на общината и при регистрираните ветеринарни лекари, обслужващи животновъдните обекти. При съмнение или наличие на болни животни, незабавно да се информира регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект, в негово отсъствие – официалния ветеринарен лекар на общината. Когато и двамата отсъстват, да се информира кмета на населеното място;

· Да предоставят незабавен достъп на ветеринарните лекари до животните в обектите, с цел инвентаризация, клинични прегледи, ваксинация и др. ветеринарно-медицински мероприятия;

· Собствениците на едри и дребни преживни животни да съблюдават стриктно заповедта на кмета на община Гърмен, за райониране на пасищата на територията на общината.

 

Общинска ветеринарна служба с. Гърмен

 
Home