Сряда, 25 Май 2016
ОБЩИНА ГЪРМЕН
НА ВНИМАНИЕТО НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми тютюнопроизводители, със Заповед № Р909-249/27.04.2016 г. на Министъра на земеделието и храните се удължава:

- Срокът за сключване на договори за изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводители за реколта 2016 г. до 03.06.2016 г.;

- Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за реколта 2016 г. до 03.06.2016 г.

Регистрацията на личните данни, информацията за площите и регистрацията на договора за изкупуване на тютюн се извършва едновременно при регистрация на производителя, а не на етапи. Корекция във вписаните данни може да бъде извършвана до 5 дни след извършване на регистрацията.

Регистрацията в регистъра е едногодишна и не се прехвърля автоматично за следващата година.

За приключване на регистрацията и успешното въвеждане на производителя се изискват ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

1. копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;

2. документ за правното основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка, за имоти с площ до 5 дка се установяват с всички документи, допустими като доказателство – скици, декларации и др., т.нар. информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка;

3. копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година (не се прилага за лица, които не са произвеждали тютюн през предходната година).

- За един земеделски имот се регистрира един договор, на едно лице, за един купувач. Когато за един имот се представят два и повече договора то площта по договорите не трябва да надхвърля площта на имота.

- Сключването на договор от страна на тютюнопроизводител не поражда допълнителни задължения и санкции към него. Санкция е предвидена и произтича от факта ако се съхранява и отглежда тютюн без договор.

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ТЮТЮН В СТРАНАТА БЕЗ ДА ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И БЕЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДА БЪДЕ ВПИСАН В РЕГИСТЪРА СЕ СЧИТА ЗА НАРУШЕНИЕ.

 
ОБЯВА ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 28 Април 2016 08:41

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен, председателят на Общински съвет – с. Гърмен

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2015 г.

Дата на провеждане на обсъждането – 11.05.2016 г. от 17.00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – с. Гърмен

 
ОБЯВА ПДФ Печат Е-мейл

 
Със VІІ-мия Международен фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно“ -15-16 април, тържествено бяха закрити празниците на община Гърмен ПДФ Печат Е-мейл

Община Гърмен е може би единствената община в България, чиито празници  продължават цяла седмица. От 11 до 17 април, детски смях и веселие огласяха населените места от общината, песни, танци и много спортни състезания станаха атракция  както за жителите, така и за многото гости от страната и чужбина.  А хубавото време беше постоянен спътник на всички мероприятия, което още повече допринесе за доброто настроение на всички.

С похода, който тази година бе до параклиса „Св. Архангел-Михаил“ в  землището на Дъбница, неофициално бе даден старт на празниците, а официалното им откриване направи кметът на общината – г-жа Минка Капитанова, с издигането на българското знаме, на 11.04.2016 г. След това, заедно със своите заместници – г-жа Емилия Топалова и г-н Мустафа Улан, засадиха ружи, които ще красят центъра на селото.

 

Много спортни състезания и музикални програми, конкурси и рецитали имаше в почти всички населени места от общината. Но кулминацията на празниците както винаги, бе Международния фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно“, който се проведе за седма поредна година. Парадното шествие на участниците във фестивала, концертите на българските групи през първата  вечер и на гостите от  Гърция, Македония, Молдова и Румъния - през втората, направиха незабравими и тези празници.

Снимки от Празниците на община Гърмен може да видите ТУК!

 
НА ВНИМАНИТЕО НА КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕДРИ И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Общинска ветеринарна служба с. Гърмен, уведомява всички собственици на едри преживни животни на територията на общината, че във връзка с констатирани огнища на болестта „заразен нодуларен дерматит“ в областите Пловдив, Стара Загора и Хасково в Р България, на територията на област Благоевград  са предприети следните противоепизоотични мерки:

· Забранява се търговията и движението на едри преживни животни на територията на област Благоевград, с изключени на тези предназначени за незабавно клане до месодобивно предприятие. Предвижването се извършва след писмено уведомление и получено разрешение от ЦУ на БАБХ;

· Забранява се провеждане на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на област Благоевград;

· Стопаните на по-големи ферми, за едри преживни животни, да засилят спазването на мерките за биосигурност във фермите, като ограничат максимално достъпа на външни лица до техните обекти. Да предприемат незабавно мерки за дезинфекция и дезинсекция на помещенията за отглеждане на животни, дворовете на животновъдните обекти, торищата и самите животни. Инструкция за дезинсекция може да намерите при официалния ветеринарен лекар на общината и при регистрираните ветеринарни лекари, обслужващи животновъдните обекти. При съмнение или наличие на болни животни, незабавно да се информира регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект, в негово отсъствие – официалния ветеринарен лекар на общината. Когато и двамата отсъстват, да се информира кмета на населеното място;

· Да предоставят незабавен достъп на ветеринарните лекари до животните в обектите, с цел инвентаризация, клинични прегледи, ваксинация и др. ветеринарно-медицински мероприятия;

· Собствениците на едри и дребни преживни животни да съблюдават стриктно заповедта на кмета на община Гърмен, за райониране на пасищата на територията на общината.

 

Общинска ветеринарна служба с. Гърмен

 
Home