Сряда, 25 Ное 2015
ОБЩИНА ГЪРМЕН
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН,

С оглед подобряване координацията и взаимодействието с местната власт, гражданите и бизнеса, Областна администрация Благоевград планира провеждането на изнесена приемна в община Гърмен на 14.12.2015 г. от 13.00 до 17.00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация.

По време на срещата ще бъде предоставена възможност на широката общественост, посредством директен диалог, да представи за разрешаване въпроси и проблеми от компетенциите на Областния управител.

МИНКА КАПИТАНОВА

Кмет на община Гърмен

 
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС С. ГЪРМЕН ПДФ Печат Е-мейл

На 13.11.2015 г., се проведе първото заседание на новия общински съвет на община Гърмен. Тържествената сесия, с която се дава начало на новият мандат 2015-2019 г., бе открита от областния управител Бисер Михайлов. На нея положиха клетва преизбрания кмет Минка Капитанова, управниците на населените места в община Гърмен и общинските съветници. Всички те увериха, че независимо от партийните си принадлежност, ще работят заедно в полза на общината и нейните жители.

За председател на ОбС с. Гърмен, бе избрана Екатерина Татанова от ПП ГЕРБ, с гласовете на 12 от общо 17 общински съветници.

Снимки от събитието може да видите ТУК!

 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

Общинска администрация с. Гърмен на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 29, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на  община Гърмен,

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

за 2016 година

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в Центъра за информация и услуги на гражданите, както и на електронния адрес на общината obs_garmen@bitex.bg не по късно от един ден преди провеждане на публичното обсъждане.

 

Дата на провеждане на обсъждането - 27.11.2015 г. от 17,00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация  с. Гърмен

 
МЛАДЕЖИ МОГАТ ДА КАНДИДАСТВАТ ЗА РАБОТА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ПДФ Печат Е-мейл

От 28 септември младежите до 29 години могат да кандидатстват по програмата „Старт на кариерата”,  реализирана от Министерството на труда и Агенцията по заетостта.

Програмата дава възможност на двама  млади висшисти, в рамките на 9 месеца през 2016 г., да придобият трудов стаж и опит по своята специалност в общинска администрация  с. Гърмен. За администрацията са одобрени 2 работни места. Едното е със специалност екология , а другото е със специалност: стопанско управление; маркетинг; информатика или бизнес администрация.

Кампанията по набиране на документите ще продължи до 23 октомври 2015 година.

Кандидатстването става в дирекциите „Бюро по труда“ в цялата страна.

От общинска администрация с. Гърмен

 
ЗАПОВЕД №РД-08-293/05.08.2015 г. ПДФ Печат Е-мейл

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

Председател:

Антонела Донушева – и. д. Главен директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград.

Членове:

1. Васил Шопов – главен специалист в Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград;

2. Анелия Бусарова – началник на Общинска служба по земеделие – Гърмен;

3. Снежана Димитлова – главен експерт в Общинска служба по земеделие – Гърмен;

4. Димитрия Гюрова – кмет на с. Огняново, общ. Гърмен;

Със задачи:

1. Да ръководи сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището с. Огняново, общ. Гърмен за стопанската 2015-2016г.;

2. Да състави проект за служебно разпределение на ползване на земите по масиви в случаите на чл. 72в, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, в срок до 15.09.2015 г.;

3. Да извършва служебно справки и проверки, включително на място, във връзка с изпълнението на функциите по т. 1 и 2.;

4. Да изготви доклад до директора на Областна дирекция „Земеделие” със съдържанието по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Заседанията на комисията да се свикват по инициатива на нейния председател и за всяко от тях да се съставя протокол.

Заседанията на комисията да се оповестяват чрез обяви в кметството, в сградата на общинска служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград. Заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците и на ползвателите и други заинтересувани лица.

 

Копие от настоящата заповед да се доведе до знанието на включените в състава на комисията длъжностните лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в кметство, в сградата на общинска служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на областна дирекция „Земеделие” – Благоевград.

 
Home