Четвъртък, 28 Юли 2016
ОБЩИНА ГЪРМЕН
ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР В С. БАЛДЕВО ПДФ Печат Е-мейл

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕТО ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Община Гърмен:

На 28.07.2016 г. /09:00 - 12:30 ч./ - Огняново, Общ. Гърмен 034075 Благой Матеров 10, 2, 4, 5; Втора 1, 1A, 2; Двадесет и Девета 11, 13, 17, 21, 3, 5, 6, 7, 9; Двадесет и Осма 2, 28, 3, 4, 5, 9; Двадесет и Пета 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Двадесет и Първа 44; Двадесет и Седма 1, 2, 4, 5, 6, 8; Двадесет и Шеста 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 27, 4, 6, 9; Деветнадесета 11, 13, 15, 16, 17; Димитър Кемалов 41; Иван Вазов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 53 Кметство, 55, 57, 6, 63, 69, 7, 75, 8, 9; Кирил и Методий 19, 2; неуточнен адрес Поща, Площад; Осемнадесета 2, 3, 6, 7; Отец Пайсий 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пета 1, 2; Първа. 11, 1, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 6, 8; Ст 2 Кл. В ТП Огняново 1 Трета 15, 5, 6, 7; Тридесета 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 20, 3, 4, 6, 7, 9; Четвърта 10, 12, 14, 3, 8; Четиридесет и Първа 1, 2, 3, 5, 7, 9; Шестнадесета 1

На 28.07.2016 г. /13:15 - 16:30 ч./ - Рибново III-966, Кв. 56 Двадесет и Девета 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Осем 12, 5, 6, 7, 9; Двадесет и Седем 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Трета 6; Двадесет и Шеста 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 4; Двадесета 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8А; Дванадесета 10, 17; неуточнен адрес Осемнадесета 12, 14, 15, 16А, 17, 17А, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 31, 33; Петнадесета 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 4, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Първа 1, 101, 104, 108, 14, 45, 45A, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 68А, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 86, 97, 98, 99; Седемнадесета 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Тридесета 1, 12, 13, 24, 27, 3, 5, 7; Четвърта 4; Шестнадесета 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на Областен информационен център – Благоевград Ви кани да присъствате на информационна среща на тема: „Актуални възможности за бизнеса по ОПИК 2014-2020“, която ще се проведе на 14 юли 2016г. (четвъртък) от 09.30 часа в зала №101 в сградата на Общинска администрация – Благоевград, адрес: гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №1.

В първия модул експерти от ОИЦ – Благоевград ще представят две отворени процедури по ОПИК, предоставящи фокусирана подкрепа за повишаване на енергийна ефективност за малките и средните предприятия и подкрепа за развитие на управленския капацитет и растеж на МСП.

Във втория модул експерти от дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет ще представят новите подзаконови нормативни актове, приети в съответствие със ЗУСЕСИФ, които уреждат правилата за предоставяне на БФП помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014- 2020 и правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана, от бенефициенти на БФП от ЕСИФ. Приложено изпращаме на Вашето внимание програма на събитието и регистрационен формуляр за потвърждаване на участие. Моля, изпратете попълнения регистрационен формуляр в срок до 12 юли 2016 г. (вторник), 17.00 ч., по електронен път на e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com.

Участието Ви е безплатно.

За допълнителна информация: Янислава Вангелова Експерт „Информационно обслужване и услуги“ Тел.: 0893/33 67 27 и 0893/40 57 68 e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Изтеглете:

Покана

Програма

Регистрационна форма

 
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми дами и господа,

Община Гърмен има удоволствието да Ви покани на Информационен ден по повод стартирането на проект „Създаване на общински ценър за почасово предоставяне на  социални услуги за хора в неравностойно положение“.

Проектът „Създаване на общински ценър за почасово предоставяне на  социални услуги за хора в неравностойно положение“ с бенефициент Община Гърмен се осъществява по договор №BG05M9OP001-2.002—0259-C01 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Информеционния ден ще се проведе на 14.07.2016 г. от 10.30 часа в Община Гърмен с адрес: с. Гърмен, ул. “Първа“ №35, в залата на Общински съвет Гърмен, 3 ет.

Целта на събитието е да представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

На събитието са поканени представители на Дирекция „Бюро по труда – Гоце Делчев“, социални работници от Дирекция „Социално подпомагане“, граждани и заинтересовани лица.

Информация относно проекта може да намерите на интернет-страницата на община Гърмен: http://www.garmen.bg/new/

 
НА ВНИМАНИТЕО НА КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕДРИ И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Общинска ветеринарна служба с. Гърмен, уведомява всички собственици на едри преживни животни на територията на общината, че във връзка с констатирани огнища на болестта „заразен нодуларен дерматит“ в областите Пловдив, Стара Загора и Хасково в Р България, на територията на област Благоевград  са предприети следните противоепизоотични мерки:

· Забранява се търговията и движението на едри преживни животни на територията на област Благоевград, с изключени на тези предназначени за незабавно клане до месодобивно предприятие. Предвижването се извършва след писмено уведомление и получено разрешение от ЦУ на БАБХ;

· Забранява се провеждане на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на област Благоевград;

· Стопаните на по-големи ферми, за едри преживни животни, да засилят спазването на мерките за биосигурност във фермите, като ограничат максимално достъпа на външни лица до техните обекти. Да предприемат незабавно мерки за дезинфекция и дезинсекция на помещенията за отглеждане на животни, дворовете на животновъдните обекти, торищата и самите животни. Инструкция за дезинсекция може да намерите при официалния ветеринарен лекар на общината и при регистрираните ветеринарни лекари, обслужващи животновъдните обекти. При съмнение или наличие на болни животни, незабавно да се информира регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект, в негово отсъствие – официалния ветеринарен лекар на общината. Когато и двамата отсъстват, да се информира кмета на населеното място;

· Да предоставят незабавен достъп на ветеринарните лекари до животните в обектите, с цел инвентаризация, клинични прегледи, ваксинация и др. ветеринарно-медицински мероприятия;

· Собствениците на едри и дребни преживни животни да съблюдават стриктно заповедта на кмета на община Гърмен, за райониране на пасищата на територията на общината.

 

Общинска ветеринарна служба с. Гърмен

 
Home