Петък, 28 Авг 2015
ОБЩИНА ГЪРМЕН
ОБЯВА ПДФ Печат Е-мейл

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведат по следния график:

Община Гърмен

На 01.09.2015г. от 10:30 часа в сградата на Общинска служба по земеделие – Гърмен ще заседава комисия за землищата на Огняново и Балдево.

АНТОНЕЛА ДОНУШЕВА

Председател на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

 
ЗАПОВЕД №РД-08-293/05.08.2015 г. ПДФ Печат Е-мейл

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

Председател:

Антонела Донушева – и. д. Главен директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград.

Членове:

1. Васил Шопов – главен специалист в Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград;

2. Анелия Бусарова – началник на Общинска служба по земеделие – Гърмен;

3. Снежана Димитлова – главен експерт в Общинска служба по земеделие – Гърмен;

4. Димитрия Гюрова – кмет на с. Огняново, общ. Гърмен;

Със задачи:

1. Да ръководи сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището с. Огняново, общ. Гърмен за стопанската 2015-2016г.;

2. Да състави проект за служебно разпределение на ползване на земите по масиви в случаите на чл. 72в, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, в срок до 15.09.2015 г.;

3. Да извършва служебно справки и проверки, включително на място, във връзка с изпълнението на функциите по т. 1 и 2.;

4. Да изготви доклад до директора на Областна дирекция „Земеделие” със съдържанието по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Заседанията на комисията да се свикват по инициатива на нейния председател и за всяко от тях да се съставя протокол.

Заседанията на комисията да се оповестяват чрез обяви в кметството, в сградата на общинска служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград. Заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците и на ползвателите и други заинтересувани лица.

 

Копие от настоящата заповед да се доведе до знанието на включените в състава на комисията длъжностните лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в кметство, в сградата на общинска служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на областна дирекция „Земеделие” – Благоевград.

 
ЗАПОВЕД №РД-08-292/05.08.2015 г. ПДФ Печат Е-мейл

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

Председател:

Антонела Донушева – и. д. Главен директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград.

Членове:

1. Васил Шопов – главен специалист в Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград;

2. Анелия Бусарова – началник на Общинска служба по земеделие – Гърмен;

3. Снежана Димитлова – главен експерт в Общинска служба по земеделие – Гърмен;

4. Иван Алабашев – кмет на с. Балдево, общ. Гърмен;

Със задачи:

1. Да ръководи сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището с. Балдево, общ. Гърмен за стопанската 2015-2016г.;

2. Да състави проект за служебно разпределение на ползване на земите по масиви в случаите на чл. 72в, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, в срок до 15.09.2015 г.;

3. Да извършва служебно справки и проверки, включително на място, във връзка с изпълнението на функциите по т. 1 и 2.;

4. Да изготви доклад до директора на Областна дирекция „Земеделие” със съдържанието по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Заседанията на комисията да се свикват по инициатива на нейния председател и за всяко от тях да се съставя протокол.

Заседанията на комисията да се оповестяват чрез обяви в кметството, в сградата на общинска служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград. Заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците и на ползвателите и други заинтересувани лица.

 

Копие от настоящата заповед да се доведе до знанието на включените в състава на комисията длъжностните лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в кметство, в сградата на общинска служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на областна дирекция „Земеделие” – Благоевград.

 
ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНТИЕ РЕГИСТРАЦИИ ОТ 1 ЮЛИ 2014 Г. ДО 30 АПРИЛ 2015 Г. ПДФ Печат Е-мейл

Протокол за извършена проверка на адресните регистрации от 1 юли 2014 г. до 30 април 2015 г. може да изтеглите от ТУК!

 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми жители на община Гърмен,

Във връзка с премахването на незаконно изградените постройки на жителите на т.н. кв. „Кремиковци” и с оглед предписаните ни от страна на областния управител на област Благоевград, и Министъра на МРРБ мерки, относно осигуряване на подходящи жилищни сгради, в които да бъдат настанени останалите жители без жилища, ви призовавам, всеки, който разполага със свободни жилищни сгради на територията на общината, да предостави информация за това в общинска администрация с. Гърмен.

Тел. за връзка 07523/20-40, 20-47

От Ръководството

 
Home