Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Обществени поръчки 2017

№7

Дата на публикуването: 23.11.2017г.

Открита процедура за предоставяне на оферти за участие в публично състезание с предмет: "Изпълнение на инженеринг и осъществяване на авторски надзор по две обособени позиции: -Обособена позиция 1: „Саниране на ОУ„Св. Паисий Хилендарски“, находящо се в УПИ ІV, кв.26 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен“ и -Обособена позиция 2: Саниране на ОУ „Димитър Талев“, находящо се в УПИ І, пл. №160, кв.1 по плана на село Хвостяне, община Гърмен”, съгласно предвидените в приложената техническа спецификация СМР.

Документи към процедурата

Име на документа  Дата на публикуване в профил на купувача
Решение 23.11.2017
Обявление 23.11.2017
Документация 23.11.2017
Образци 23.11.2017
Разяснение 30.11.2017

 


 

 №6

Дата на публикуване : 07.11.2017

Обществена поръчка на стойност по чл.20 , ал.3 от ЗОП с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. - Гоце Делчев - Ореше

Обособена позиция 2. - Гоце Делчев - Ковачевица

Обособена позиция 3. - Гоце Делчев - Рибново "

Документи към процедурата

Име на документа Дата на публикуване в профил на купувача
Обява  07.11.2017
Документация  07.11.2017
Образци  07.11.2017
Маршрутно Разписание  07.11.2017
Съобщение 15.11.2017
Протокол 06.12.2017

 


 

№5

Дата на публикуване: 23.08.2017

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция и ремонт на съществуваща сграда в УПИ ІV, квартал 12 по плана на курорт Огняновски минерални бани, община Гърмен"

Документи към процедурата

Име на документа Дата на публикуване в профил на купувача
Обявление 23.08.2017
Техническа спецефикация 23.08.2017
Документация 23.08.2017
КСС 23.08.2017
Образци 23.08.2017
Съобщение 11.09.2017
Договор 12.10.2017 


 


№4 

Дата на публикуване: 18.07.2017

Открита процедура за предоставяне на оферти за участие в публично състезание с предмет "Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Гърмен"

Документи към процедурата

Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
Обявление                                         18.07.2017         
Решение 18.07.2017
Техническа спецификация 18.07.2017
Документация 18.07.2017
КС 18.07.2017
Образци 18.07.2017
Съобщение  29.08.2017 
Протокол №1 13.09.2017
Протокол №2 13.09.2017
Доклад 13.09.2017
Решение 13.09.2017
Договор  26.09.2017

 


 

 №3

Дата на публикуване:29.05.2017 г.

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Ремонт на ВиК мрежи на населените места в община Гърмен"

Документи към процедурата

Име на документа                                         Дата на публикуване в профила на купувача         
Обява 29.05.2017
Документация 29.05.2017
Техническа спецификация 29.05.2017
КСС 29.05.2017
Образци 29.05.2017
Съобщение за удължаване       15.06.2017                                               

Протокол от работата на комисият

05.07.2017                                                

Сключен догово  14.07.2017               

 


 №2

Дата на публикуване: 12.05.2017

Открита процедура за предоставяне на оферти за участие в публично състезание с предмет "Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Гърмен" - прекратена

Документи към процедурата

Име на документа                                 Дата на публикуване в профила на купувачая
Обявление за възложена поръчка - прекратяване 14.07.2017
Обявление 12.05.2017
КСС 12.05.2017
Образци 12.05.2017
Техническа спецификация 12.05.2017
Решение 12.05.2017
Документация 12.05.2017

Решение за прекратяване

30.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 


№1 

Дата на публикуване: 08.02.2017

Събиране на оферти с обява с предмет "Принудително премахване на незаконни строежи или части от тях съгласно разпоредбите на ЗУТ"

Документи към процедура

Име на документа Дата на публикуване в профила на купувачая
Решение за прекратяване на процедурата 14.03.2017
Протокол от комисията 14.03.2017
Съобщение за удължаване на срока за отваряне на офертите 27.02.2017
Обява 08.02.2017
КСС 08.02.2017
Образци 08.02.2017

Документация

08.02.2017