Община Гърмен » Екология » Екология

 

09.11.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение на ВиК ЕООД - Благоевград за възстановяване на съществуващ праг, изграден в река Канина за защита на довеждащ водопровод под дъното на р. Канина в землището на село Огняново, община Гърмен

Изтеглете: Тук

 

07.11.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на ''хотелски комплекс'' в ПИ 31057, местност ''Гюровица'', землище село Огняново. 

Изтеглете: Тук

 

Съобщение 

 

Публично обявяване на заявление с вх. № PP-01-145/12.06.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, приток на река Канина, с цел заустване на отпадъчни  води в повърхностни води за експлоатация на обект " Канализационна система на село Лещен ", общ.  Гърмен, обл.  Благоевград

 

Изтеглете: Тук

  

25.07.2018 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Разширяване на производството на предприятие, разположено в имот № 042005, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград и закупуване на оборудване"

 

 29.06.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение.

Изграждане на птицекланица е поземлен имот №054009, местност "Чучурите", землище на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

Тук

 

  27.04.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложeние.

Изграждане на "Семеен хотел" в ПИ №126061 местност "Старо село", землище с. Гърмен.

Тук

 

 27.04.2018 г.

Обявление за издадено разрешително №476  на министера на енергетиката  за проучване на скално - облицовачни материали в площ "Симона"

Тук

 


 

Обява

 

Сряда, 28 Март 2018 

От Минка Сабриева Капитанова, Кмет на община Гърмен, село Гърмен, област Благоевград, Булстат 000024752

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното намерение на община Гърмен: "Ефективна превенция и намаляване на последствията от наводнения в трансграничния регион  Гърмен - Босилово по Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Бивша Югославска Република Македония, Бюджетна линия №2014ТС16I5CB006-2018-2"

 

Цялата обява може да изтеглите от Тук


 

 ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

05.02.2018 г.

Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно - хигиенна зона около "Млекопреработващо предприятие " в имот №029027 землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете : Тук!

  


 

 

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

20.12.2017г.

Проект за определяне на санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение " Требешко дере",с.Рибново,общ. Гърмен.

Изтеглете: Тук !


 

 РЕШЕНИЕ №28 /13.11,2017г.

14.11. 2017г.

На основание чл.72, ал.1, т.1  и ал.2, във връзка с чл.52, ал. 1, т.4, и чл.78а от Закона за водите издава Решение №28/13.11.2017г.за изменение на Разрешително №10 от 29.04.2013г.за водовземане от минерална вода,изменено с Решение №24/31.05.2016г.

Изтеглете пълния текст на разрешението от ТУК !

 


 

   16.10.2017 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение

"Изграждане на мини цех за преработка и маркетинг на мляко по индивидуален проект в УПИ XIV -I-398 ,кв.47 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград."

Изтеглете :Тук !

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

27.10.2017г.

Публично обявяване на заявление с вх . № 53-00-190 (1) от 26.10.2017г. за изменение на разрешително за водовземане от минерално находище " Огняново-Гърмен, с.Огняново  и с. Гърмен, община Гърмен, област хБлагоевград".

Изтеглете : Тук !

 


 

 

Регионална програма за управление на отпадаците 

07.03.2017 г.

Тука може да изтеглите Регионалната програма за управление на отпадаците - РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014-2020 г.; Анализ на състоянието на управлението на отпадаците в РСУО - Гоце Делчев и Съобщение.

Изтеглете: ТУК!