Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Други

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2015-2019 г.

Харта на клиента

Регистър за минерални води

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация с. Гърмен.

Устройствен правилник на Общинска администрация

Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в община Гърмен.

Вътрешни правила за образуване на административнонаказателно производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания в община Гърмен.

Вътрешни правила за работа с класифицирана информация в Общинска администрация Гърмен.

Вътрешни правила при управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС

Етичен кодекс за поведението на служителите в общинска администрация

Инструкция за документационната и деловодната дейност.

Инструкция за защитата на личните данни в община Гърмен

Наредба за документооборота в община Гърмен

Правилник за вътрешния трудов ред в Общинска администрация с. Гърмен

горе