Община Гърмен » Общински съвет » Публичен регистър за провеждане на Местен Референдум

Публичен регистър за провеждане на Местен Референдум

Вторник, 07 Юни 2016 14:50

 

Уведомление от Инициативен комитет внесено в Общински съвет с. Гърмен на 19.05.2016 г.

 

Подписка съгласно чл.28, ал. 7 от ЗПУГДВМС, внесена на 06.06.2016 г.

 

Писмо до кмета на Община Гърмен относно постъпило предложение и подписка на Инициативен комитет за организиране и провеждане на местен референдум

 

Писма до комисиите към ОбС с. Гърмен относно постъпило предложение и подписка на Инициативен комитет за организиране и провеждане на местен референдум

 

РЕГИСТЪР

по чл. 27, ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и

местното самоуправление

Предложение за произвеждане на местен референдум

 

Входящ номер:

 62-00-11

Дата на внасяне на предложението в Областна администрация гр. Благоевград

30.03.2017 г.

Въпрос за гласуване:

Съгласни ли сте Общински съвет Гърмен и Общинска администрация Гърмен да разрешат изработване, приемане и прилагане на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) с предназначение за жилищно строителство на поземлените имоти находящи се в масиви 46 и 47, местност „Падарката“, съгласно картата за възстановена собственост на землището на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград?

 

 

Предложение, мотиви

Предложението се съхранява във входящата кореспонденция на Общински съвет с. Гърмен.

Мотиви

 

 

Вносители:  Инициативен комитет на граждани, за организиране и  провеждане на местен референдум в с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград.

  1. Розен Марчев;
  2. Стоян Ярчев;
  3. Иван Кунчев;
  4. Димитър Кокошаров;
  5. Нели Разманова;

 

 

Решение на Общинския съвет

Заповед № ОА –АК – 155 от 03.05.2017 г.

Заповед № ОА –АК – 157 от 05.05.2017 г.

Решение № 297 от Протокол № 24/11.05.2017 г. 

Заповед № ОА - АК - 176 от 25.05.2017 г.

Решение № 299 от Протокол № 25/06.06.2017 г. 

Заповед № ОА - АК - 229 от 27.06.2017 г.

Решение №1699 от 01.11.2017г. на Административен съд -Благоевград.

 

 

 

Дата за провеждане на референдум:

18.06.2017 г.

 

 

 

 

 

 

Входящ номер:

 

Дата на внасяне на предложението в Общински съвет

 

Въпрос за гласуване:

 

 

 

Предложение, мотиви

 

 

 

Вносители:

 

 

 

Решение на Общинския съвет

 

 

 

Дата за провеждане на референдум:

 

 

 

 

 

 

АРХИВ – РЕГИСТЪР

по чл. 27, ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и

местното самоуправление 

Предложение за произвеждане на местен референдум

Входящ номер:

 ОС – 336/06.06.2016 г.

Дата на внасяне на предложението в Общински съвет

06.06.2016 г.

Въпрос за гласуване:

Съгласни ли сте Общински съвет Гърмен и Общинска администрация Гърмен да разрешат изработване, приемане и прилагане на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) с предназначение за жилищно строителство на поземлените имоти находящи се в масиви 46 и 47, местност „Падарката“, съгласно картата за възстановена собственост на землището на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград?

 

 

Предложение, мотиви

Предложението се съхранява във входящата кореспонденция на Общински съвет с. Гърмен.

 

 

Вносители:  Инициативен комитет на граждани, за организиране и  провеждане на местен референдум в с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград.

  1. Розен Марчев;
  2. Стоян Ярчев;
  3. Иван Кунчев;
  4. Димитър Кокошаров;
  5. Нели Разманова;

 

 

Решение на Общинския съвет

Решение № 146 от Протокол № 11/01.07.2016 г.

Заповед № ОА –АК – 264 от 18.07.2016г.

Решение № 168 от Протокол № 12/01.08.2016 г.

Решение № 169 от Протокол № 12/01.08.2016 г.

Решение № 143 от 06.02.2017 г. на Административен съд Благоевград.

 

 

 

Дата за провеждане на референдум:

 

 

 

 

 

 

 

Входящ номер:

 

Дата на внасяне на предложението в Общински съвет

 

Въпрос за гласуване:

 

 

 

Предложение, мотиви

 

 

 

Вносители:

 

 

 

Решение на Общинския съвет

 

 

 

Дата за провеждане на референдум: