Новини

<< Всички новини

[30.06.2017]

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

УВАЖАЕМИ   ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

 Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд – гр. Благоевград  и на основание писмо на Окръжен съд -  Благоевград,  съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, в изпълнение на  Решение № 298  по Протокол № 25/06.06.2017 г.,  Об С Гърмен  открива процедура за избор на съдебни заседатели,  за Окръжен съд – Благоевград  – 2 броя съдебни заседатели;

Временната комисия за избор на съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Гърмен – кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Гърмен необходимите документи в срок от 01.07.2017 г. до 31.07.2017 г.

        I. Кандидатите за съдебните заседатели  трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

 1. Да бъдат дееспособни български граждани;
 2. Да е на възраст от 21 до 68 години;
 3. Да имат настоящ адрес в община Гърмен;
 4. Да имат завършено най – малко средно образование;
 5. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитациата;
 6. Да не страда от психически заболявания;

Съдебен заседател не може да бъде лице, което / чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт /:

 1. Е съдебен заседател в друг съд;
 2. Е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. Участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. Работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран;

       II. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Гърмен следните документи:

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. Свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
 4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Гърмен да се обръща за препоръка;
 6. Мотивационно писмо;
 7. Писмено съгласие;
 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, а именно:

 • са съдебни заседатели в друг съд;
 • са общински съветници в съдебния район, за който е избран;
 • участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район;

       9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите се подават лично в сградата на Община Гърмен, етаж  ІІІ, стая № 6, в срок от 01.07.2017 г.  до 31.07.2017 г. при техническият секретар на Общински съвет Гърмен.

       III. Със Решение № 298 по Протокол № 25/06.06.2017 г.  ОбС Гърмен избира  Комисията по хуманитарни и социални дейности, младежта, спорта и конфликт на интереси към Общински съвет Гърмен, да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд Благоевград.  Комисията е в състав:

      Росен Соленков – Председател на комисията;

      Рифат Ходжа – член на комисията;

      Ибрахим Мутаджиков – член на комисията;

      Владислав Качериев – член на комисията;

      Хамид Юсниев – член на комисията;

Избраната от общинския съвет комисия разглежда подадените документи   и допуска кандидатите , отговарящи на изискванията до етап изслушване.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване па принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г., се публикуват на интернет страницата на общинския съвет / Община Гърмен/ най-малко 14 дни преди датата на изслушването. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

         IV. Комисията изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на комисията може да задава въпроси.

Комисията съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува па интернет страницата на общинския съвет /община Гърмен/ заедно с протокола от изслушването.

         V. Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от общото събрание на Окръжен съд Благоевград.

         VI. Общински съвет  изпраща списъка на кандидатите за съдебни заседатели заедно с копие от решенията си и документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт.до председателят на съответния съд.

<< Всички новини | << АРХИВ