Новини

<< Всички новини

[27.10.2016]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.1 и във връзка с  чл.21 от Закона за общинска собственост, чл.46а, ал. 1 от НРПУРОИ, Кметът на община Гърмен УВЕДОМЯВА  собствениците на  поземлени имоти, че във връзка с изграждане на обекти публична общинска собственост /чл. 22, ал. 1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, представляващи улица между о.т.5-о.т.7, кв.4 по влязъл в сила  ПУП-ПРЗ на с. Горно Дряново, общ.Гърмен, обл.Благоевград, одобрен със Заповед № 15/1990 г. на Кмета на община Гърмен, обл.Благоевград, ОТКРИВА процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, намиращи се в кв. 4 по плана на селото подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици както следва:

ПОЗЕМЛЕН

ИМОТ ПЛ. №

НАСЕЛЕНО

МЯСТО

СОБСТВЕНИЦИ

ЗАСЕГНАТА

ПЛОЩ ОТ

ИМОТА /КВ.М./

СТОЙНОСТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО /В ЛЕВА/

 

част от 415

с. Горно Дряново

Неджип Якупов Ходжов, Незим Ибрахимов Пачеджиев,

Фикрет Незимов Пачеджиев

Селва Незимова Бошнакова

Владимир Недков Пачеджиев

Емил Недков Пачеджиев

Атиже Сабриева Ходжова

Фатме Айролова Джалева

Айрола Айролов Ходжов

Ахмед Айролов Ходжов

Рафея Айролова Ходжова

Атидже Ахмедова Ходжова

Кизма Кезимова Пендева

Ахмед Кезимов Ходжов

Къдри Кезимов Ходжов

Джумиле Кезимова Пашова

Фатма Скендерова Ходжова

Мехмедали Мехмедалиев Ходжов

Рафе Мехмедалиева Ходжова

 

 

 

24,00

360,00

част от 439

с. Горно Дряново

Малин Наумов Хаджиев

Амиде Азисова Низамова

Атидже Азисова Пехливанова

Ахмед Азисов Караасанов

26,00

390,00

част от 491

с. Горно Дряново

Славей Красимиров Пашов

27,00

405,00

част от 436

с. Горно Дряново

неидентифициран

33,00

495,00

Част от 453

с. Горно Дряново

Ракип Ибраимов Гущеров

27,00

405,00

<< Всички новини | << АРХИВ