Новини

<< Всички новини

[17.02.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП-ПЗ за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №005142, м.“Усое“ по КВС земл. с. Лещен за жилищно строителство, одобрен със Заповед №522/03.12.2008 г. на Кмета на община Гърмен, с който новобразувания ПИ №005247, м.“Усое“, КВС землище с.Лещен, общ.Гърмен, обл.Благоевград, част от горепосочения имот се отрежда за жилищно строителство. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал.3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ