Новини

<< Всички новини

[14.03.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен на основание чл.25, ал.4 от Закона за общинска собственост, УВЕДОМЯВА че е издадена Заповед №109/10.03.2017 г. на Кмета на община Гърмен (на основание чл.25, ал.2 от ЗОС) за принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, намиращи се в кв. 4 по плана на селото подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици както следва:

ПОЗЕМЛЕН

ИМОТ ПЛ. №

НАСЕЛЕНО

МЯСТО

СОБСТВЕНИЦИ

ЗАСЕГНАТА

ПЛОЩ ОТ

ИМОТА /КВ.М./

СТОЙНОСТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО /В ЛЕВА/

 

част от 415

с. Горно Дряново

Неджип Ходжов, Незим Пачеджиев,

Фикрет Пачеджиев

Селва Бошнакова

Владимир Пачеджиев

Емил Пачеджиев

Атиже Ходжова

Фатме Джалева

Айрола Айролов Ходжов

Ахмед Ходжов

Рафея Ходжова

Атидже Ходжова

Кизма Пендева

Ахмед Ходжов

Къдри Ходжов

Джумиле Пашова

Фатма Ходжова

Мехмедали Ходжов

Рафе Ходжова

 

 

24,00

360,00

част от 439

с. Горно Дряново

Малин Хаджиев

Амиде Низамова

Атидже Пехливанова

Ахмед Караасанов

26,00

390,00

част от 491

с. Горно Дряново

Славей Пашов

27,00

405,00

част от 436

с. Горно Дряново

неидентифициран

33,00

495,00

Част от 453

с. Горно Дряново

Ракип Гущеров

27,00

405,00

Обезщетението ще се изплаща по банков път чрез банка ДСК след  влизане в сила на заповедта и след представяне на банкова сметка от собствениците на имоти при Главния счетоводител на община Гърмен.

    Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването и в Държавен вестник, пред Административен съд-гр.Благоевград.

<< Всички новини | << АРХИВ