Новини

<< Всички новини

[07.09.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Божана Петкова Владимирова и всички заинтересовани лица, че на 07.09.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Илия Марчев, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-117/07.09.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. 4/5 идеални части от нива с площ от 0,418 дка, находяща се в местността „БЕЗЕРГЯНКАТА“ представляваща имот с номер 008003 по картата на землището на село Марчево.

2. 4/10 идеални части от овощна градина с площ от 6,006 дка, находяща се в местността „ТУРКАРЕ“ представляваща имот с номер 017001 по картата на землището на село Марчево.

3. 4/10 идеални части от нива с площ от 2,341 дка, находяща се в местността „ДОЛЕН ЕЛИК“ представляваща имот с номер 023008 по картата на землището на село Марчево.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ