Новини

<< Всички новини

[28.08.2018]

ОБЯВА 1

   В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-716 / 02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „а” „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гърмен ще се проведат в сградата на ОБА Гърмен, както следва:

   На 03.09.2018г. от 10,00ч. – за землищата  на с.Балдево, с.Огняново, с.Марчево, с.Гърмен, с.Дебрен, с.Дъбница и с.Скребатно, община Гърмен

 

 

АНЕЛИЯ БУСАРОВА : (П)

Председател на комисия по Заповед № РД-716 / 02.08.2018 г.

на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

 

27.08. 2018 г.

<< Всички новини | << АРХИВ