Новини

<< Всички новини

[12.04.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомление от 11.04.2018г.

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Георги Григоров Щръклин, и всички заинтересовани лица, че на 11.04.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Цветан Георгиев Щръклин чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-28-002/11.04.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващ:

1. УПИ II, планоснимачен №140 по плана на с. Лещен, ведно с изградената в имота „Второстепенна постройка- плевня“ със застроена площ от 40 кв. м. при съседи за имота – от две страни улица, УПИ I, пл. №139 на Елена Спасова Нешева и др. и УПИ III, пл. №293 на Катерина и Тодор Диклиеви.

2. УПИ Х, планоснимачен №129 по плана на с. Лещен, ведно с изградената в имота „Двуетажна паянтова жилищна сграда“ със застроена площ от 80 кв. м. при съседи – улица, край на регулация, УПИ XI,пл. №128 на Атанас Киричев, и УПИ XII, пл. №130 на Елена Спасова Нешева.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ