Новини

<< Всички новини

[23.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Костадин Петров Темелков, Георги Апостолов Гегов, Александър Ангелов Граничаров, Ангел Гръстев Грънчаров, Митра Георгиева Темелкова, Иван Георгиев Спасов, Николина Георгиева Гегова, Георги Илиев Марков, Михаил Благоев Ежков, и всички заинтересовани лица, че на 22.03.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Замфир Александров Кафков чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-40/22.03.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващ:

1. Нива с площ от 0,475дка. в местността „Орехчето“ в землището на с. Балдево, съставляваща имот с № 036036 ;

2. Нива с площ от 1,425дка. в местността „Орехчето“ в землището на с. Балдево, съставляваща имот с № 036039;

3. Нива с площ от 1,422дка. в местността „Орехчето“ в землището на с. Балдево, съставляваща имот с № 036041;

4. Нива с площ от 0,949дка. в местността „Орехчето“ в землището на с. Балдево, съставляваща имот с № 036046;

5. Нива с площ от 2,002дка. в местността „Орехчето“ в землището на с. Балдево, съставляваща имот с № 036048;

6. Нива с площ от 0,948 дка. в местността „Орехчето“ в землището на с. Балдево, съставляваща имот с № 036051;

7. Нива с площ от 1,898 дка. в местността „Орехчето“ в землището на с. Балдево, съставляваща имот с № 036053;

8. Нива с площ от 0,948 дка. в местността „Орехчето“ в землището на с. Балдево, съставляваща имот с № 036038;

9. Нива с площ от 4,588 дка. в местността „Пацанова тумба“ в землището на с. Балдево, съставляваща имот с № 042019;

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ